Д-р Костадин Зарков

завършил е Медицинския университет в София (1983г.)

Придобил  специалност по хирургия (1988)  

Работил като хирург в Районна болница - Берковица (1983-1986)

Хирург в V МБАЛ София (1986-1995)

Началник на Първа Хирургия в V МБАЛ София от 1995 г.

С квалификация по медицински мениджмънт; специализация по лапароскопска хирургия; правоспособност за извършване на горна и долна Ендоскопия;специализация по лечение на хемороиди с HAL Doppler  апартура (Виена -2005).    

Многократен носител на награди от Български лекарски съюз и призове  от годишното национална анкета на „24 часа“: „ Лекарите, на които вярваме“.  

 

Хирургични способности и интереси

С голям опит в лечението и операциите на рак на дебелото черво и ректума. Извършва около сто дебелочревни операции ежегодно. С принос към оперативната техника и  доказани  способности при извършване на сфинктерозапазващи (анус-запазващите) операции.

С най-голям опит в България  в тазовите екзентерации - операциите за отстраняване на големи напреднали разпространени тумори в малкия таз, обхващащи няколко органа от различни системи.  Тези операции той разработва от 1997 г. , а са в рутинната му практика от   2001 г. насам.  Ежегодно извършва около 50 – 60 тазови екзентерации.. Търсен е от болни с такива тумори от цялата страна и чужбина, като повечето от тях са преживели една или две неуспешни операции на други места.  Добрите му резултати са отразени в монографична книга, излязла от печат през октомври 2017 г.

Специалист в свръхрадикални операции при рак на стомаха.  Със значителен принос във възстановителна пластична техника за заместване на стомаха след отстраняване.  Извършва  около 30 гастректомии  годишно.

През 2005 г. въвежда за пръв път в България новата и в световен  мащаб  нетравмираща техника за лечение на хемороиди - HAL Doppler.  Тя се извършва със специалната апаратура A.M.I. HAL Doppler на около 150 пациенти годишно . Д-р Зарков обучава  хирурзи от други болници да извършват HAL Doppler  операции, като междувременно самият той е извършил  над 1000.

Извършва дисекции на лимфни възли – параортални, паракавални, по хода на големите съдове в малкия таз и бедрените съдове.

Оперира рак на гърдата, като въвежда в успешно в практиката  и радикална лимфна дисекция.

Извършва радикални операции за отстраняване на рак в панкреаса.

В ръководената от д-р Зарков клиника ежегодно се извършват около 1000-1200 операции, като тези с голяма и много голяма сложност са повече от половината.

 

Участие в научни форуми с доклади

 

 1. Колопроктология – Варна ( 2003):  Радикална предна резекция на ректума с апаратна анастомоза със съшивател ЕЕА със сменяеми глави; Тотални малкотазови екзeнтерации - проблеми при оперативното лечение
 2. Седма годишна среща на ESS (European Society of Surgery) в Прага, Чехия ( 2003): Total pelvic exenterations - surgical problems; Results of radical anterior rectal resection using EEA stapler and disposable loading units
 3. European Academy for Surgical Sciences – 1st Congress Gdansk ( 2004): Total pelvic exenterations - surgical problems; Results of radical anterior rectal resection using EEA stapler and disposable loading units; Mesh technique for repair of recurrent femoral hernia
 4. Осма годишна среща на ESS – Malta (2004): Stomach cancer-surgical treatment; Mesh technique for repair of recurrent femoral hernia
 5. Конференция на БАСГО – Сандански (2004): Оперативна тактика пр илечението на рака на панкреаса
 6. Национална хирургична конференция – Врана ( 2004): Оперативна тактика при лечението на рака на панкреаса
 7. Конференция на БАСГО ( 2004): Рак на стомаха - тактика на оперативното лечение
 8. Колопроктология  Варна ( 2004):  Доплер - контролирано лигиране на хемороидалните артерии;  Малкотазови екзeнтерации - проблеми при оперативното лечение: Уникалният опит на д-р Зарков и екип  с предна резекция на колона и ректума с ниска предна анастомоза по техниката на strasbourg-baker; значение на ултразвуковата методика за диагностика на тумори на дебелите червата
 9. XII-ти Национална конференция по онкогинекология ( 2005) : Тазова екзентерация при напреднали и рецидивни гинекологични, урологични и ректални карциноми.
 10. Конгрес на IASGO в Мадрид ( 2005):  The use of bulgarian antibacterial polycapronamid mesh for reconstruction of the pelvic bottom after pelvic exenterations.
 11. Национален Хирургичен Конгрес ( 2005) : Рак на стомаха - тактика на оперативното лечение; Случай на останал откъснат дренаж в д. Цистикус и д. Холедохус за 9 години; доплер - контролирано лигиране на хемороидалните артерии; стратегия и тактика на диагностиката и терапията на механичния иктер от бенигнен и малигнен произход
 12. Конференция на БАСГО ( 2005): Стойността на компютърно-томографската билиграфия в диагностиката на механичния иктер
 13. ХVII конгрес на IASGO в Букурещ, Румъния (2007): Pelvic Exenterations For Advanced Primary Or Relapse Rectal, Urological And Genital Carcinomas; Radical surgery for stomach cancer ; Results of radical anterior rectal resections;
 14. Small bowel tumors - radical resections - Strategy and tactics of the diagnostics and treatment of benign mechanic jaundice
 15. Колопроктология  Варна ( 2007): Случаи на синхронно протичащи малигнени тумори на колона с малигнена или бенигнена патология на тънкото черво; Ниски карциноми на ректума – технически възможности за запазване на сфинктерния апарат – ултраниски предни резекции на ректума;  Радикални резекции при тънкочревни тумори; Доплер - контролирани hal и rar процедури при авансирали хемороиди
 16. Конференция на БАСГО ( 2007): Реконструкция на тазовото дъно след малкотазови екзeнтерации с използване на BAPP; Параортална и паракавална лимфна дисекция при метастатичен тумор от карцином на маточната шийка
 17. Конференция на БАСГО ( 2007): Радикална хирургия за рак на стомаха – собствен опит и преглед на литературата
 18. ХVIII Конгрес на IASGO в Истанбул  ( 2007): Low rectal cancers – technical possibility for sphincter preservation – ultra low anterior resection; Standard radical surgery for stomach cancer - own experience with literature review;  Do we really need a protective stoma in all anterior rectal resection cases; HAL-RAR procedures in the treatment of hemorrhoidal disease and for reduction of mucosal rectal prolapsus
 19. 19-тия Конгрес на IASGO в Пекин, Китай ( 2009): Complications Following Pelvic Exenterations.
 20. Колопроктология Варна ( 2009): Усложнения след тазовите екзентерации.
 21. Конгрес по хирургия в София ( 2010):  Perspectives of pelvic exenterations;  Усложнения след тазовите екзентерации; HAL-RAR procedures in the treatment of high grade hemorrhoids and reduction of mucosal rectal prolapsus; Реконструкция на тазовото дъно след малкотазови екзeнтерации с използване на BAPP; Low rectal cancers – technical possibility for sphincter preservation – ultra low anterior resection
 22. ХХ-ти Конгрес на IASGO в Кайро, Египет (2010): HAL-RAR procedures in the treatment of high grade hemorrhoids and reduction of mucosal rectal prolapsus
 23. ХХI -ви Конгрес на IASGO в Токио, Япония ( 2011): Frontiers Of Extended Pelvic Surgery.
 24. Колопроктология – Варна ( 2011): Low rectal cancers – technical possibility for sphincter preservation – ultra low anterior resection
 25. ХХ-и конгрес на IASGO в Бангкок, Тайланд ( 2012): The multidisciplinary approach for pelvic exenterations
 26. ХХIII-ти конгрес на IASGO в Букурещ ( 2013): The future of pelvic exenteration patient
 27. ХХIV - ти Конгрес на IASGO във Виена ( 2014): Aspects Of The Technical Possibilities For Sphincter Preservation In Ultra Low Anterior Rectal Resections; The Place Of Resection Surgery For Colo-Rectal Cancer With Metastases (In Stage ІV)
 28. Конгрес по хирургия в София ( 2014): Модифицирана пластична анастомоза след гастректомия при рак на стомох
 29. ХХV -ти Конгрес на IASGO във Фуджоу, Китай ( 2015):  Extended colo-rectal surgery for extended colonic, rectal, and pelvic primary or relapse malignancies
 30. Колопроктология- Варна ( 2015): Extended colo-rectal surgery for extended colonic, rectal, and pelvic primary or relapse malignancies; Tactics for diagnostics and treatment of the synchronous tumors (benign and malignant) of colon and rectum